Ogólne warunki sprzedaży TMR Plastics Sp. z o.o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („Warunki”) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług TMR Plastics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, KRS: 143845 („TMR Plastics”) oraz są wiążące dla obu stron w transakcjach sprzedaży TMR Plastics, chyba że treść umowy lub oferty TMR Plastics stanowi inaczej.

1.2.

Kupującym w rozumieniu niniejszych Warunków jest podmiot, który skierował do TMR Plastics zamówienie na towary lub usługi znajdujące się w ofercie TMR Plastics.

1.3.

Kupujący wyraża zgodę na pierwszeństwo stosowania zapisów niniejszych Warunków w stosunku do własnych ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów, instrukcji oraz innych aktów normatywnych u niego obowiązujących. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie Warunków, jako integralną i wiążącą część zamówienia.

1.4.

Odstąpienie przez TMR Plastics od stosowania określonych postanowień niniejszych Warunków jest wiążące wyłącznie w stosunku do     konkretnego zamówienia   i nie może być traktowane przez Kupującego jako obowiązujące przy realizacji innych zamówień realizowanych przez TMR Plastics.

1.5.

Jeżeli poszczególne postanowienia Warunków są lub będą  nieważne lub bezskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego, które są możliwie najbliższe założeniom Warunków.

1.6.

Wszelkie dodatkowe wymogi, które nie są określone w umowie, ofercie czy warunkach ogólnych, są realizowane na koszt Klienta.

2. ZMIANA WARUNKÓW UMÓW ORAZ CEN

2.1.

Postanowienia niniejszych Warunków mogą być zmienione poprzez zamieszczenie ich aktualnej treści na stronie internetowej tmr.com.pl. Zmiany Warunków wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia zmienionych Warunków na stronie internetowej, chyba że komunikat o zmianie wprowadza dłuższy termin. Jeśli komunikat o zmianach inaczej nie stanowi, zmiany mają skutek do realizowanych i nowych zamówień.

2.2.

TMR Plastics składa Klientom oferty cenowe obowiązujące przez wymieniony w ofercie okres. W trakcie obowiązywania oferty ceny mogą się zmienić na skutek ruchów cen dotyczących surowców, energii lub innych istotnych z punktu widzenia kosztów czynników produkcji.

2.3.

W przypadku zmiany ceny TMR Plastics jest obowiązane poinformować o tym niezwłocznie Klienta.

3. WZORY I PRÓBKI

3.1.

Wzorniki dostarczane przez TMR Plastics służą jako odnośnik do sprawdzania zgodności dostarczanych towarów przy zachowaniu odpowiednich tolerancji.

3.2.

Wzorniki kolorystyczne mają zastosowanie do określania wymaganej barwy detali z tolerancją w skali LaB Δ e=3 jeżeli szczegółowe warunki nie mówią inaczej.

4. ZAMÓWIENIA

4.1.

Wszelkie zamówienia do TMR Plastics muszą mieć formę pisemną – fax, email, pismo przekazane pracownikowi TMR Plastics, a TMR Plastics potwierdza je w tej samej formie.

4.2.

Brak niezwłocznego potwierdzenia przez TMR Plastics przyjęcia zamówienia Kupującego, z którym TMR Plastics pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, nie poczytuje się za przyjęcie zamówienia.

4.3.

Wszelkie publikowane przez TMR Plastics cenniki, katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe, formularze zamówień, uzgodnienia Stron oraz inne dokumenty lub materiały promocyjne, a także wszelka korespondencja pochodząca sprzed daty wysłania oferty przez TMR Plastics, ma jedynie charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., a może stać się wiążąca dla TMR Plastics dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia do realizacji.

4.4.

W trakcie realizacji zamówienia przez TMR Plastics, Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści zamówienia.

4.5.

Jeżeli w okresie pomiędzy zawarciem umowy a terminem jej wykonania wzrosną znacznie koszty stanowiące podstawę kalkulacji ceny (np. ceny materiałów, surowców, koszty produkcji, należności publicznoprawne) wówczas TMR Plastics jest uprawniony do odpowiedniego podwyższenia ceny bądź do odstąpienia od umowy, bez narażania się na odpowiedzialność odszkodowawczą względem Kupującego.

4.6.

Kupujący odpowiada za prawdziwość i prawidłowość danych podanych w zamówieniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Kupujący nie ma prawa odmówić przyjęcia towaru dostarczonego zgodnie z własnym zamówieniem.

4.7.

TMR Plastics zastrzega możliwość dokonywania zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru w okresie dostawy, wynikających z modernizacji i postępu technicznego, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują podstawowych zmian zamówionego towaru takich jak właściwości lub funkcje techniczne.

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1.

TMR Plastics realizuje zamówienia w ciągu 21 dni roboczych, chyba że oferta lub umowa przewiduje inny termin realizacji.

5.2.

TMR Plastics zobowiązuje się do jak największej staranności w realizacji zamówień na czas. W wypadku zaistnienia opóźnień TMR Plastics informuje o tym fakcie Klienta, podaje przyczynę opóźnienia i przybliżony czas dostawy.

5.3.

Jeżeli wymaga tego interes Klienta, TMR Plastics może zrealizować zamówienie w częściach.

5.4.

Jeżeli TMR Plastics gwarantuje stosowanie w wysyłkach dla Klienta opakowań zwrotnych, Klient jest bezwzględnie obowiązany przestrzegać przygotowanego przez TMR Plastics harmonogramu zwrotów tych opakowań. W przypadku zalegania Klienta ze zwrotem opakowań, TMR Plastics jest zwolnione z obowiązku terminowego dostarczenia towaru do czasu otrzymania opakowań zwrotnych.

5.5.

TMR Plastics nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń zamawiającego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.

5.6.

Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na zamawiającego z chwilą wydania towaru z magazynu.

5.7.

Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, tj. w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i TMR Plastics zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności.

6. SIŁA WYŻSZA

6.1.

Działanie siły wyższej, a w szczególności niedoborów surowców lub energii, utrudnień transportowych lub innych wypadków losowych (np.: strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, epidemie, trzęsienia ziemi itp.) TMR Plastics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie umowy lub realizację zamówień. W takim przypadku TMR Plastics jest zobowiązane do powiadomienia Klienta o wystąpieniu ww. problemów.

7. DOSTAWA TOWARU

7.1.

Jeżeli strony nie postanowią inaczej, odbiór towaru odbywa się z magazynu TMR Plastics.

7.2.

Odbierający przesyłkę z magazynu TMR Plastics bądź od firmy spedycyjnej otrzymuje dokument dostawy z zaznaczonymi danymi nt. rodzaju i ilości otrzymanego towaru, a także ilości opakowań w przesyłce. Podpisując dokument potwierdza otrzymanie odpowiedniej ilości opakowań towaru bez widocznych wad zewnętrznych.

7.3.

W przypadku dostaw organizowanych przez TMR Plastics, Klient podejmuje decyzję o sposobie dostawy towaru. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie stanu przesyłki w trakcie odbioru od firmy Jeżeli stan przesyłki budzi jakiekolwiek wątpliwości, Klient jest zobowiązany dokonać odpowiedniego wpisu na dokumencie przewozowym.

7.4.

Dostarczając towar do Klienta, TMR Plastics ma prawo zaokrąglić zamawianą ilość do pełnych paczek, a także w niewielkim zakresie zmienić ilości wysyłanego towaru.

7.5.

Towar uważa się za dostarczony wówczas, gdy posiada cechy i parametry określone w zamówieniu, z chwilą wydania towaru kupującemu lub przewoźnikowi (o ile towar ma zostać dostarczony za pośrednictwem firmy spedycyjnej), a w przypadku bezzasadnego uchylania się przez kupującemu do odbioru towaru, z chwilą, kiedy odbiór stał się możliwy.

7.6.

TMR Plastics nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń zamawiającego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.

7.7.

Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na zamawiającego z chwilą wydania towaru z magazynu.

7.8.

Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, tj. w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i TMR Plastics zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności.

8. ZALECENIA PRODUCENTA ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA Z TOWAREM

8.1.

Dla potrzeb przechowywania towaru, wszystkie dostarczone przez TMR Plastics detale powinny być zamknięte w oryginalnych opakowaniach. Warunki przechowywania powinny być takie, aby zewnętrzne opakowania nie uległy zniszczeniu.

8.2.

W celu skrócenia okresu przechowywania towarów, Klient powinien stosować zasadę magazynową FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”).

8.3.

Jeżeli na opakowaniach są zawarte szczegółowe instrukcje dotyczące postępowania z towarem, Klient powinien się do nich bezwzględnie zastosować.

9. REKLAMACJE

9.1.

W razie potrzeby TMR Plastics udziela gwarancji jakości przez okres określony w treści zamówienia i potwierdzeniu przez TMR Plastics przyjęcia zamówienia do realizacji nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty odbioru towaru.

9.2.

Widoczne wady opakowań z detalami powinny być zgłaszane w trybie natychmiastowym przy odbiorze. W przypadku odbioru od firmy spedycyjnej powinny być opisane na dokumencie przewozowym. Wady, które ujawniły się w terminie późniejszym mogą być zgłaszane w terminie 5 dni od ich zauważenia. Istnienie wady powinno być stwierdzone na piśmie.

9.3.

Wszystkie reklamacje muszą mieć formę pisemną i zawierać dane: data sprzedaży, symbol detalu, ilość reklamowanego towaru, opis niezgodności.

9.4.

Do pisma reklamacyjnego muszą być dołączone próbki reklamowanych detali. Próbki mogą być wysłane przez Klienta lub pozostawione do dyspozycji przedstawiciela TMR Plastics.

9.5.

Reklamacja może być rozpatrzona pozytywnie tylko jeżeli Klient stosował się wcześniej do zaleceń producenta odnośnie postępowania z towarem.

9.6.

Jeżeli Klient uzna, że dostarczony towar jest wadliwy – nie można go wykorzystać i z tego tytułu domaga się wymiany towaru na dobry lub skorygowania faktury, jest obowiązany ww. towar do magazynu TMR Plastics na własny koszt i ryzyko.

9.7.

Reklamacja nie zwalnia klienta od płatności za zakupiony towar.

9.8.

W przypadku zakupu towaru o obniżonej wartości Klient nie jest uprawniony do reklamacji.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1.

Strony wyłączają odpowiedzialność TMR Plastics z tytułu rękojmi zawady fizyczne towarów.

10.2.

TMR Plastics nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za utracone przez Klienta korzyści, szkody pośrednie czy koszty spowodowane ewentualnym wstrzymaniem procesu produkcji Klienta na skutek ujawnionych wad towarów.

10.3.

Odpowiedzialność TMR Plastics jest wyłączona w razie zaistnienia siły wyższej bądź innej okoliczności, na przebieg której TMR Plastics nie miał wpływu.

10.4.

Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez TMR Plastics w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Klienta, odpowiada Klient, nawet, jeżeli TMR Plastics był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Klienta.

10.5.

W przypadku odstąpienia od zamówienia po jego przyjęciu przez TMR Plastics z przyczyn niezależnych od TMR Plastics, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz TMR Plastics kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia którego dotyczy odstąpienie w terminie 7 dni od odstąpienia od zamówienia. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie TMR Plastics.

11. ZAPŁATA

11.1.

W przypadku zalegania Klienta z płatnościami za jakiekolwiek wymagalne zobowiązania wobec TMR Plastics, TMR Plastics ma prawo wstrzymania dostaw do Klienta do momentu uregulowania zaległych Dodatkowo TMR Plastics ma w takim przypadku możliwość domagania się otrzymania wszystkich swoich wierzytelności, które nie są jeszcze należne, a przyszłe dostawy realizować na zasadzie
przedpłaty.

11.2.

TMR Plastics może postąpić podobnie w przypadku, gdy ma uzasadnione podejrzenia dotyczące pogorszenia sytuacji finansowej i wypłacalności Klienta.

12. WŁASNOŚĆ RZECZY SPRZEDANEJ

12.1.

Towary pozostają własnością TMR Plastics do czasu zapłaty przez Klienta całości ceny na rzecz TMR Plastics.

12.2.

W przypadku zalegania przez Klienta z płatnościami, TMR Plastics ma prawo domagać się natychmiastowego zwrotu swoich towarów na poczet spłaty długów.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.

TMR Plastics ma prawo przechowywać i przetwarzać dla własnych celów marketingowych dane Klientów.

13.2.

Przelew wierzytelności przysługujących Klientowi względem TMR Plastics jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą TMR Plastics wyrażoną w formie pisemnej.

13.3.

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków jest prawo polskie.

13.4.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych Warunków jest sąd właściwy dla siedziby TMR Plastics.

13.5.

Akceptując niniejsze Warunki Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez TMR Plastics.

13.6.

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 01.03.2024 .