Ogólne warunki zakupu TMR Plastics Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1.1.

Przedstawione poniżej ogólne warunki zakupu (dalej „OWZ”) mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę TMR Plastics Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS: 143845 („Zamawiający”) i stanowią integralną część wszystkich zamówień składanych przez Zamawiającego lub umów przez niego zawieranych na dostawę lub zakup surowców, towarów oraz usług od dostawcy Zamawiającego (dalej „Dostawca”).

1.2.

Definicje:
a) „OWZ” – niniejsze ogólne warunku zakupu,
b) „Zamówienie” – zamówienie złożone przez Zamawiającego u Dostawcy na towar,
c) „Umowa” – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, wraz z załącznikami oraz OWZ,
d) „Towar” – dobra materialne (w tym konieczne wyposażenie, materiały dodatkowe, dokumentacja i inne), których sprzedaż i dostarczenie stanowią przedmiot Umowy.

2. Obowiązujące uregulowania

2.1.

OWZ mają zastosowanie, o ile w zamówieniu lub umowie nie postanowiono inaczej. Postanowienia odmienne od warunków OWZ, w szczególności zawarte w warunkach sprzedaży Dostawcy, są dla Zamawiającego wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie wprost potwierdzone. Dostawca wyraża zgodę na pierwszeństwo stosowania zapisów niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu w stosunku do własnych ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów, instrukcji oraz innych aktów normatywnych u niego obowiązujących. Wzorców umów Dostawcy nie stosuje się również wówczas, gdy Zamawiający nie zgłosił wyraźnego sprzeciwu do ich stosowania.

2.2.

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć i przenieść na Zamawiającego własność Towaru zgodnie z Zamówieniem i niniejszymi OWZ.

2.3.

Wszelkie porozumienia zawarte przez Zamawiającego i Dostawcę w celu realizacji Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

2.4.

Odstąpienie przez Zamawiającego od stosowania określonych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu jest wiążące wyłącznie w stosunku do konkretnego Zamówienia i nie może być traktowane przez Dostawcę jako obowiązujące przy realizacji innych zamówień.

3. System zarządzania jakością / wymagania jakościowe

3.1.

Dostawca zobowiązuje się do stosowania systemu zarządzania jakością, który odpowiada przynajmniej wymaganiom aktualnie obowiązującej normy ISO 9001. Dostawca powinien jednak dążyć do uzyskania certyfikatu zgodnego z QS 9001, VDA 6.1 lub IATF.

3.2.

Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania i udostępnienia, na żądanie Zamawiającego, dokumentacji sprawności procesu wszystkich funkcjonalnie istotnych cech podczas całego okresu trwania produkcji. Jeśli sprawność procesu nie została osiągnięta, strony zobowiązują się ustalić odpowiednie środki pomiarowe dla zapewnienia, że dostawa do Zamawiającego spełnia wymagane żądania jakościowe.

3.3.

Dostawca zobowiązany jest do stworzenia systemu możliwości śledzenia wcześniej realizowanych dostaw. System musi pozwalać, w przypadku stwierdzenia błędu, na precyzyjne ustalenie historii partii materiału oraz powiązanej dokumentacji, certyfikatów analiz i innych, wymaganych odrębnymi ustaleniami, dokumentów.

3.4.

Zamawiający prowadzi listę tzw. „Dostawców kwalifikowanych”, tj. przedsiębiorstw, w których można zakupić pozycje odpowiedniej jakości, spełniające konkretne, wcześniej zakomunikowane (w dowolnej formie) Dostawcy wymagania. Przedsiębiorstwo, nie będące jeszcze na liście Dostawców kwalifikowanych, może zostać wpisane na listę Dostawców kwalifikowanych po pierwszej dostawie Towaru. Przedsiębiorstwa znajdujące się na liście Dostawców kwalifikowanych podlegać będą co półrocznej ocenie, wysyłanej po jej zakończeniu do danego Dostawcy drogą mailową.

4. Przygotowanie wzorów / Procedura zwalniania

4.1.

Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia, że zatwierdzenie zwolnienia procesu i produkcji nastąpiło zgodnie z VDA tom 2 lub – jeśli wymagane jest przez klienta – zgodnie z QS 9001. W ramach tego procesu Dostawca dostarczy Zamawiającemu pierwsze wzory wraz z kompletną dokumentacją kontrolną (pod względem wymiarowym i materiałowym) w żądanej formie.

4.2.

Dostawca zobowiązany jest do złożenia deklaracji poświadczających zastosowanie bezpiecznych materiałów i przekazania stosownej dokumentacji oraz jej stałego aktualizowania. W zakomunikowanych przypadkach, użyte do produkcji wzorów materiały muszą zostać włączone do IMDS (Międzynarodowy System Danych Materiałowych). Wszelkie zaistniałe zmiany powinny zostać zakomunikowane również przez system IMDS.

4.3.

Jeżeli dla dostawy pojawi się nowa wersja karty charakterystyki (uznajemy tylko polską wersję językową) oraz deklaracji Reach i RoHS, dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania uaktualnionych dokumentów w formacie PDF.

4.4.

Procedury PSW level 3, względnie PPAP (Proces zatwierdzania części do produkcji) należy zastosować w następujących przypadkach:
a) produkt lub proces zostały zmienione,
b) miejsce produkcji lub zakład produkcyjny zostały zmienione.

5. Zamówienie / Potwierdzenie zamówienia

5.1.

Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia lub zmiany w Zamówieniu, wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

5.2.

Dostawca zobowiązany jest do potwierdzenia Zamówienia, w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany na Zamówieniu. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Brak pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia w podanym wyżej terminie, traktowane będzie przez Zamawiającego jako milczące przyjęcie przez Dostawcę Zamówienia do realizacji na warunkach w Zamówieniu określonych i zgodnych z Ogólnymi Warunkami Zakupu. Ponadto przystąpienie przez Dostawcę do wykonania Zamówienia rozumie się również jako przyjęcie Zamówienia do realizacji. Jeżeli z przyczyn technologicznych zaplanowanie przez Dostawcę produkcji zamówionego Towaru wyniesie więcej niż 2 dni robocze, Dostawca jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wydłużonym terminie do potwierdzenia Zamówienia i jego przyczynach. Wydłużony termin nie powinien przekraczać 5 dni roboczych.

5.3.

Jeżeli Zamówienie zostało przyjęte przed Dostawcę z zastrzeżeniem zmian bądź uzupełnień, a takie zastrzeżenia zgodnie z treścią Zamówienia nie były dopuszczalne, Zamówienie uważa się za nieprzyjęte.

5.4.

Potwierdzenie zamówienia wymaga potwierdzenia: terminu dostawy do TMR Plastics, ceny, po której zamówienie zostanie zrealizowane, ilości, warunków dostawy według aktualnie obowiązujących „Incoterms”, terminu płatności.

5.5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo własności i prawo autorskie do rysunków, ilustracji, obliczeń i innych dokumentów przekazanych Dostawcy; dokumenty te nie mogą być udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego. Mogą one być użyte wyłącznie do produkcji będącej przedmiotem Zamówienia. Po realizacji zamówienia muszą być zwrócone niezwłocznie i bez dodatkowego wezwania. Dostawca zobowiązuje się do przechowywania tychże dokumentów te z zachowaniem tajności i niedostępności dla osób trzecich.

6. Termin dostawy

6.1.

Podany w zamówieniu i potwierdzony przez Dostawcę termin dostawy jest wiążący i musi być dotrzymany. Rozstrzygającym kryterium dla dotrzymania terminu dostawy jest dotarcie Towaru do działu zajmującego się przyjęciem towaru u Zamawiającego. Jeśli dostawa organizowana jest przez Dostawcę, do jego obowiązku należy upewnienie się, iż Towar zostanie dostarczony we właściwym terminie, biorąc pod uwagę zwykle wymagany czas na załadunek i przewóz.

6.2.

W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek niezwłocznie podać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania oraz nowy termin dostawy. Brak wymienionych wyżej informacji lub dostarczanie informacji, z której wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie, może być podstawą odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. Jeśli Zamawiający zaakceptuje termin podany przez Dostawcę bądź wyznaczy inny termin, wówczas Dostawca winien dokonać dostawy zgodnie z nowymi ustaleniami.

6.3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Zamówienia (w tym jego opóźnienia) na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Zamówienia.

6.4.

Przyjęcie spóźnionej dostawy nie oznacza rezygnacji ze wspomnianych roszczeń odszkodowawczych.

6.5.

Zamawiający, ponad inne ustalenia OWZ oraz przepisy prawa, może odstąpić od Zamówienia także w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o opóźnieniu Dostawcy z dostawą całości bądź części Towaru ponad termin wskazany w Zamówieniu.

6.6.

W takim, przypadku Zamawiający może według swojego wyboru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od całości Zamówienia bądź o odstąpieniu od zamówienia w części obejmującej Towar wadliwy bądź w inny sposób niezgodny z Umową albo Towar niedostarczony we właściwym terminie.

6.7.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Zamawiającego na adres e-mail przedstawiciela Dostawcy wskazanego w zamówieniu. Dla skuteczności takiego oświadczenia nie jest konieczne uprzednie kierowanie do Dostawcy jakichkolwiek innych oświadczeń bądź wezwań.

7. Oznakowanie / Opakowanie / Transport

7.1.

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Towar w określonej w zamówieniu ilości, wykonany zgodnie z treścią Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi przywołanymi w Zamówieniu przez Zamawiającego, na co Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty, atesty i certyfikaty wraz z dostawą zamówionego Towaru.

7.2.

Dostawy należy oznakować jednoznacznie i czytelnie w taki sposób, aby oznakowanie to również podczas transportu i składowania pozostało czytelne i nienaruszone.

7.3.

Opakowanie i środek transportu muszą być tak dobrane, aby wykluczyć uszkodzenie i obniżenie jakości Towaru. Jeżeli jest to wymagane (np. danymi z karty charakterystyki materiału, wymaganiami materiałów dla medycyny), środek transportu musi być dostosowany do wymagań przewozowych danego produktu.

7.4.

Dostawca zobowiązany jest załączyć przyporządkowany do każdej wysyłki dokument dostawy, zwierający pełne dane z Zamówienia. Dodatkowo, Dostawca musi poinformować Zamawiającego o ewentualnie zaistniałych zmianach jeszcze przed wysyłką towaru. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę, zawierający numer Zamówienia, specyfikację wysłanego towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, wagę i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w Zamówieniu oraz atesty, certyfikaty i karty gwarancyjne.

7.5.

Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego złożenia każdego dokumentu pochodzenia wymaganego przez Dostawcę, wypełnionego wszystkimi koniecznymi informacjami.

7.6.

Zamówione Towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w Zamówieniu na koszt Dostawcy, chyba że coś innego wynika z treści Zamówienia. Obowiązujące warunki dostawy, o ile nie ustalono inaczej, to reguła DAP z opakowaniami według aktualnie obowiązującej wersji Incoterms. Ryzyko wysyłki do zamawiającego w każdym przypadku ponosi dostawca. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów opłat ubezpieczeniowych Dostawcy.

8. Zgłoszenie wad / Gwarancja

8.1.

Wady widoczne w dostawie, a także niezgodność Towaru z Zamówieniem powinny zostać zgłoszone Dostawcy przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty otrzymania Towaru.

8.2.

Odbiór ilościowy Towaru zostanie przeprowadzony przy jego dostawie, jednakże w przypadku, gdy odbiór ilościowy Towaru w takiej chwili nie jest możliwy bądź jest nadmiernie utrudniony, w szczególności z uwagi na specyfikę Towaru czy sposób jego zapakowania, odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty dostawy.

8.3.

W przypadku, gdy ilość dostarczanego Towaru jest większa niż ustalono w Zamówieniu, a odbiór ilościowy nastąpił po dostawie, Dostawca będzie zobowiązany od odebrania nadwyżki w terminie 2 dni od daty powiadomienia. W przypadku nieodebrania Towaru w taki sposób i w takim terminie, Zamawiający będzie uprawniony odesłać nadwyżkę Towaru Dostawcy na jego wyłączny koszt i ryzyko, albo złożyć go na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.

8.4.

Powstanie wady w dostawie powinny zostać zgłoszone Dostawcy natychmiast po jej zauważeniu.

8.5.

Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru całości lub części Towaru, jeżeli w trakcie odbioru dokonywanego w chwili dostawy stwierdzi wady jakościowe lub niezgodność ilości z parametrami określonymi w Umowie albo inne naruszenie Umowy, w tym w szczególności naruszenie opakowania.

8.6.

W przypadku zgłoszenia wady, Zamawiający każdorazowo oczekuje oświadczenia Dostawcy na temat przyczyny błędu oraz podjętych działaniach korygujących w postaci raportu 8D, w przeciągu 10 dni roboczych.

8.7.

Obowiązuje dwuletni okres gwarancji, który biegnie od odbioru Towaru bez wad (chyba, że Zamówienie określa korzystniejszy okres gwarancji). Jeśli po upływie tego okresu, pojawią się wady Towaru, powstałe z powodu wadliwej dostawy, Dostawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z taką sytuacją związane.

8.8.

Zarówno ilość jak i jakość dostarczonego Towaru musi stosować się do ustalonych wcześniej warunków, zamierzonemu celowi, krajowym i międzynarodowym normom, jak również normom Zamawiającego i jego klientów obowiązującym w dniu dostawy, aktualnemu stanowi wiedzy i techniki, przepisom zapobiegania wypadkom, istotnym postanowieniom władz i związków handlowych jak również ustawowym przepisom, dotyczącym bezpieczeństwa i środowiska. Jeśli dostarczony Towar jest wadliwy lub nie spełnia wszystkich gwarantowanych właściwości, Dostawca zobligowany jest do natychmiastowego i bezpłatnego uzupełnienia dostawy, do natychmiastowej i bezpłatnej naprawy (w każdym przypadku Zamawiający jest również zwolniony z wszelkich pobocznych i dodatkowych koszty, tj. koszty transportu, opłaty drogowe, koszty pracy, koszty materiałowe) lub do udzielenia odpowiedniego rabatu. Jeżeli Dostawca nie jest w stanie spełnić tych wymagań lub nie może spełnić ich natychmiastowo, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o fakcie, iż Dostawca nie spełni wspomnianych wymagań lub nie spełni ich natychmiastowo.

8.9.

W takim, przypadku Zamawiający może według swojego wyboru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od całości zamówienia bądź o odstąpieniu od zamówienia w części obejmującej Towar wadliwy bądź w inny sposób niezgodny z Umową albo Towar niedostarczony we właściwym terminie.

8.10.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Zamawiającego na adres e-mail przedstawiciela Dostawcy wskazanego w Zamówieniu. Dla skuteczności takiego oświadczenia nie jest konieczne uprzednie kierowanie do Dostawcy jakichkolwiek innych oświadczeń bądź wezwań.

8.11.

Dostawca upoważnia również Zamawiającego do zastępczego usunięcia wad na jego wyłączny koszt i ryzyko, w przypadku, gdy Dostawca ich nie usunie we właściwym terminie, co stosuje się w szczególności odpowiednio, gdy Dostawca:

a) nie usunął wady Towaru;

b) usunął wadę Towaru w sposób niewłaściwy, nieskuteczny;

c) nie uzupełnił dostawy Towaru pod względem ilościowym w terminie określonym w Umowie lub OWZ;

d) nie wymienił Towaru na wolny od wad.

8.12.

W szczególnych przypadkach, gdy wady mogą wpłynąć na zatrzymanie produkcji lub zwłokę w dostawie do klienta, Zamawiający upoważniony jest do niezwłocznego samodzielnego usunięcia wad na koszt Dostawcy przed upływem terminu określonego w 8.6. OWZ. W takim wypadku Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę elektronicznie na adres e-mail przedstawiciela Dostawcy wskazanego w zamówieniu o tym fakcie. Brak sprzeciwu Dostawcy w terminie 24 godzin od doręczenia wiadomości e-mail oznacza jego akceptację.

8.13.

Czas opracowywania reklamacji: Zgodnie z wymaganiami QS serii 9001 oraz IATF, konieczne jest skrócenie i jednoznaczne zdefiniowanie czasu opracowywania reklamacji. Po otrzymaniu informacji od Zamawiającego, Dostawca winien przekazać pisemnie w ciągu 24 godzin jasne stanowisko o natychmiastowych działaniach. Skuteczne działania zapobiegawcze i korygujące muszą być wykonane w ciągu 10 dni roboczych (Raport 8D). Brak pisemnego stanowiska Dostawcy w takim terminie jest równoznaczne z uwzględnieniem złożonej reklamacji w całości.

8.14.

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.

8.15.

Każda reklamacja zgłoszona w okresie rękojmi i/lub gwarancji wydłuża okresy gwarancji i/lub rękojmi o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia zgłoszonej wady. Gdy Towar został wymieniony/wady usunięte, gwarancja i rękojmia w zakresie takiego Towaru, biegnie od początku od dnia jego wymiany/usunięcia wad.

8.16.

Jeżeli w przypadku złożenia reklamacji, powstaną koszty po stronie Zamawiającego, włącznie z kosztami organizacji działań w wydziałach produkcyjnych Zamawiającego, Dostawca zostanie obciążony kwotą odpowiadającą wydatkom aktualnie powstałym – po ich stwierdzeniu. Dodatkowo Dostawca poniesie koszty niezbędnych akcji sortowania i zatrzymań produkcji.

9. Odpowiedzialność za produkt

9.1.

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Towar przez niego dostarczony niezależnie od jego zawinienia (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka). W przypadku powstania szkody, której przyczynę w sposób jednoznaczny można odnieść do Towaru od niego kupionego, Dostawca ponosi wszelkie wynikające z tego faktu konsekwencje. Wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu obciążają Dostawcę.

9.2.

Dostawca jest również zobowiązany zwrócić wszelkie koszty powstałe w wyniku przeprowadzonej akcji naprawczej. O sposobie i zakresie przeprowadzonej akcji naprawczej dostawca będzie poinformowany – o ile to możliwe i uzasadnione – oraz zostanie umożliwione mu przedstawienie swojego stanowiska w terminie 3 dni od momentu poinformowania go.

10. Prawa własności

10.1.

Dostawca zapewnia, że żadne prawa stron trzecich nie zostaną naruszone w związku z dostawą Dostawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

10.2.

Dostawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych. W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, Dostawca zapewni bezpośrednią obronę Zamawiającego na swój koszt. Zamawiający nie jest uprawniony – bez zgody Dostawcy – do zawierania żadnych umów z osobami trzecimi, w szczególności do zawarcia ugody.

10.3.

Zobowiązanie Dostawcy do wyłączenia Zamawiającego odnosi się do wszystkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z roszczeniami osób trzecich.

10.4.

Klauzule w ogólnych warunkach handlowych Dostawcy, które rozszerzają niniejsze zapisy dotyczące odpowiedzialności Dostawcy nie będą uznane. Zgoda na takie zastrzeżenie wymaga odrębnej pisemnej aprobaty Zamawiającego.

11. Płatność

11.1.

Faktury VAT muszą być sporządzone z podaniem pełnych danych Zamówienia oraz powinny zawierać odniesienie do numeru powiązanego listu przewozowego, dostarczonego z dostawą.

11.2.

Płatności dokonuje się przelewem.

11.3.

W przypadku dostawy Towaru wadliwego, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności za dostawę aż do jej prawidłowej realizacji. Dostawca nie ma prawa – bez wcześniejszej zgody Zamawiającego – do przekazania wierzytelności osobom trzecim.

11.4.

Ceny podane w Zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom, obejmują towary dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt Dostawcy.

12. Miejsce wykonania, jurysdykcja

12.1.

Miejscem wykonania dla dostaw i płatności jest adres wymieniony w Zamówieniu.

12.2.

Strony zgodnie ustalą, że we wszystkich sprawach wynikających z realizacji Zamówień będzie miało zastosowanie prawo polskie.

12.3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. W przypadku sporu powstałego na tle interpretacji OWZ, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, sądem rozstrzygającym będzie Sąd powszechnie właściwy dla siedziby Zamawiającego.

13. Postanowienia końcowe

13.1.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część Zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść Ogólnych Warunków Zakupu.

13.2.

Jeżeli którekolwiek postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu okażą się nieważne, nie powoduje to nieważności całości OWZ. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby nieważne postanowienia zastąpić postanowieniami ważnymi.

13.3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia od Ogólnych Warunków Zakupu wymagają poinformowania Dostawcy za pośrednictwem poczty e-mail. Nowa treść Ogólnych Warunków Zakupu wchodzi w życie z chwilą poinformowania Dostawcy o zmianie.

13.4.

W wypadku wystąpienia różnic w interpretacji zapisów Zamówienia i OWZ, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia. Warunki Zamówienia mogą określać, w tym wyłączać, rozszerzać lub ograniczać zakres stosowania OWZ.

13.5.

Dostawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych, związanych z prowadzoną działalnością.

13.6.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu obowiązują od dnia 01.12.2020 r.